Pomiary elektryczne w lokalach

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniach 15.06.-19.06.2020r. odbędą się pomiary elektryczne w lokalach budynków Kłobucka 23B i 23D w ramach obowiązkowego przeglądu 5 – letniego. Pomiary będą odbywać się wg. poniższego harmonogramu:

Kłobucka 23B:

– lokale 1- 48 (kl. I i II) – 15.06.2020r. godz. 17:00 – 20:00

– lokale 49-108 (kl. III i IV) – 16.06.2020r. godz. 17:00 – 20:00

Kłobucka 23D:

– lokale 1-47 (kl. I i II) – 17.06.2020r. godz. 17:00 – 20:00

– lokale 48-117 (kl. III i IV) – 18.06.2020r. godz. 17:00 – 20:00

– lokale 118 – 145 (kl. V) – 19.06.2020r. godz. 17:00 – 20:00.

Termin pomiarów w 6 lokalach usługowych będzie ustalany indywidualnie w podanych powyżej dniach.

Pomiarów dokonywać będą uprawnieni elektrycy z firmy TDK Serwis tel: 794 620 114 (dostępny w dniu pomiarów).

Ze względów bezpieczeństwa osoby wykonujące przegląd będą wyposażone w maseczki i rękawiczki oraz imienne identyfikatory.

Prosimy o udostępnienie lokali. Szacowany czas pomiarów na 1 lokal to ok. 10-15 min.

Podstawa prawna art. 62 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186):

Art.62.1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

2) okresowej, co najmniej raz na 5lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

W swym zakresie pomiary 5 letnie elektryczne obejmują:

– pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (inaczej pomiary skuteczności zerowania lub pomiary impedancji pętli zwarcia)
– pomiary rezystancji izolacji obwodów I-fazowych
– pomiary rezystancji izolacji obwodów III-fazowych
– pomiary wyłączników różnicowoprądowych
– pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej (pomiary rezystancji uziemienia).

Dodaj komentarz